Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

Titular: ASSOCIACIÓ QUALIMAC
CIF: G-61306320
Direcció: Carrer Diputació 238, 5è, 3a, 08007 – Barcelona
E-mail: qualimac@qualimac.com
Telèfon: (34) 93 268 30 81


Quina informació recopilem?

Únicament la necessària per poder prestar els nostres serveis i atendre les sol·licituds dels participantsen el programa Asfac-lab

  • Si es tracta d’una persona jurídica. Nom i cognoms d’una persona de contacte, el càrrec que desenvolupa a la empresa, el correu electrònic corporatiu i el telèfon de contacte. El consentiment atorgat per els apoderats o autoritzats, a efectes de l’article 21 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI), s’entendrà donat tant en el seu propi nom com en el de l’entitat jurídica que representa.
  • Si es tracta d’un empresari individual. Es demana que faciliti addicionalment el seu NIF, direcció postal i dades bancàries.

Igualment, li  informem que les seves dades són confidencials i no es cediran a tercers, llevat no existeixi obligació legal.


Per a quines finalitats tractem les seves dades personals?

Les dades que els Laboratoris ens faciliten s’utilitzen per poder realitzar un enviament mensual (excepte juliol i agost) d’una mostra de primera matèria i una altra de pinso, així com totes aquelles comunicacions que es considerin necessàries i d’interès.

Li recordem que les dades bancàries facilitades en el moment de la inscripció al programa Asfac-lab, són subministrades on line a l’entitat bancària corresponent per tal de fer efectiu el pagament del servei contractat amb QUALIMAC. La informació que es transmet per la xarxa de l’entitat bancària està xifrada mitjançant el protocol SSL i claus de 128 bits i, compta amb totes les mesures per a garantir la seguretat i confidencialitat de les dades facilitades


Durant quant temps guardem les seves dades.

Les seves dades personals es conservaran mentre es mantingui la seva participació en el programa Asfac-Lab i, després de la finalització d’aquesta relació per qualsevol causa, durant els terminis de prescripció legals que siguin d’aplicació. En aquest supòsit, es tractaran només als efectes d’acreditar el compliment de les nostres obligacions legals o contractuals. Finalitzats aquests terminis de prescripció, les seves dades seran eliminades o, alternativament, anonimitzades


Quina és la base que ens legitima per tractar les seves dades personals?

  • Consentiment exprés de l’interessat: consistent en el consentiment exprés de l’interessat prestat a través del formulari de contacte de la pàgina web, en consultes realitzades a l’entitat, entre altres. El consentiment es podrà revocar en qualsevol moment
  • Execució de la relació contractual: en relació amb aquelles dades que s’obtenen en virtut d’una relació contractual i que són necessàries per poder executar el contracte i complir les obligacions previstes en el mateix.
  • Obligació legal: en relació amb aquells tractaments exigits per llei
  • Interès legítim: quan el tractament sigui necessari per la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos o els drets i llibertats fonamentals de l’interessat que requereixen la protecció de dedades personal.


Seguretat de les seves dades personals.

Els informem que hem adoptat totes les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu necessàries per a garantir la seguretat de els dades personals subministrades per la seva alteració, pèrdua i tractament o accessos no autoritzats


Quin són els seus drets.

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i/o oposició al tractament dirigit un escrit a Qualimac, a través de les adreces postal i electrònica indicades anteriorment indicant DADES PERSONALS i el dret que exercita; aportant la documentació necessària.

Igualment, si vostè considerés que el tractament de les seves dades personals vulnera la normativa o els seus drets de privacitat, pot presentar una reclamació, a través de les adreces electrònica i postal indicades anteriorment o davant la AEPD a través de la seva seu electrònica o de la seva adreça postal. En aquest punt, li recordem que en el cas de persones jurídiques només recollim les dades necessàries de la persona física que actua en nom de la societat o corporació.


Actualització de les seves dades i obligació de veracitat.

És important mantenir les seves dades actualitzades, per la qual cosa ens ha de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.

Així mateix, és responsabilitat de cada interessat que les dades aportades siguin autèntiques, exactes, completes i actualitzades i, sol ells, seran responsables de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que es pugui ocasionar com a conseqüència de l’incompliment de tal obligació.

En el cas que les dades aportades per un Usuari pertanyin a un tercer diferent de qui les facilita, l’Usuari haurà d’informar al tercer dels aspectes continguts en aquesta Política de Privacitat i obtenir la seva autorització per facilitar les seves dades a  Qualimac.

La present Política de Privacitat pot ser modificada per adaptar-la  als canvis que es produeixen en la nostra web o per nova legislació sobre dades personals que resulti d’obligat compliment. És per aquest motiu, que s’exigeix la seva lectura cada vegada que ens faciliti les seves dades a través d’aquesta web.