Operativa

Funcionament de l’exercici

ASFAC-Lab planifica amb anterioritat suficient (últim trimestre de l’any) el programa, calendari i sol·licitud dels ítems d’assaig, i assegura que es preparen segons la normativa ISO 17043:2010. Abans de començar l’exercici, s’informa del programa d’ASFAC-Lab als participants, detallant els tipus d’ítems que seran avaluats i l’ordre amb el que seran enviats. Els participants són avisats amb antelació de la data d’entrega de cada ítem i del període d’entrada de resultats a la web d’ASFAC-Lab.

ASFAC-LAB proporciona 10 rondes d’exercicis d’aptitud al llarg de l’any amb una o vàries mostres de matèria prima i una o vàries mostres de pinso. En paral·lel al programa COMPLET (vía húmeda), es desenvolupa un programa d’anàlisi de productes mitjançant tècnica NIR. Els dos programes es desenvolupen de forma autònoma i la participació a cadascun d’ells és independent de la resta.

ASFAC-Lab manté un grup de treball que es reuneix, prèvia convocatòria formal, almenys una vegada a l’any. Els membres d’aquest grup fan comentaris sobre els programes pertinents planificats per ASFAC-Lab per a l’any següent i discuteixen tots els aspectes d’índole analític, metodològic, etc.

Operativa

Enviament de les mostres

A principis de cada ronda (la data concreta es pot consultar a la part interna d’ASFAC-Lab), el participant rebrà la mostra amb bosses i/o altres recipients tancats. La quantitat de cada mostra podrà ser diferent en cada cas depenent dels analits que s’hagin d’analitzar.

ASFAC-LAB és la responsable final de lliurar les mostres al servei de missatgeria habitual per distribuir-lo als participants.

Els participants són responsables de comunicar a ASFAC-LAB la recepció correcta de les mostres sol·licitades una vegada les rebin, i en cas de no rebre-les o aquestes hagin arribat amb alguna deficiència, igualment informar a ASFAC-LAB de les esmentades eventualitats

Quan per alguna causa es retardi l’enviament de les mostres, ASFAC-LAB informarà els participants d’aquesta situació per correu electrònic com més aviat millor i sempre abans de la data prèviament programada de l’enviament.

Operativa

Tractament de les mostres

L’exercici ASFAC-Lab és un exercici d’intercomparació de laboratoris perquè té per objectiu l’avaluació continuada del treball realitzat per cada laboratori i la monitorització dels resultats com a eina d’autocontrol de l’activitat diària del laboratori.

Per aquest motiu, des de l’exercici ASFAC-Lab es recomana sempre l’ús dels mètodes oficials per a cada determinació que, fins a l’agost del 2009, eren els regulats a Espanya mitjançant el RD 2257/1994 (i modificacions), i actualment queden recollits pel Reglament (CE) 152/2009 pel qual s’estableixen els mètodes de mostreig i anàlisi per al control oficial dels pinsos, en la versió consolidada.

Operativa

Inscripció i tarifes

Per a l’operació dels programes d’assajos d’aptitud, hi ha una plataforma web on-line anomenada www.asfac-lab.com  construïda i gestionada per la Unitat de Coordinació.

Els participants es poden inscriure a través de la pàgina de contacte i se’ls facilitarà un formulari de registre, per poder tenir les dades per a la seva alta alta en l’exercici.

Així, a la pàgina www.asfac-lab.com es poden consultar i realitzar les accions següents:

  • Lliurament d’instruccions als participants, si escau en casos concrets. Si no cal seguir aquest procediment
  • Seguiment de la recepció de mostra
  • Entrada de resultats
  • Avaluació estadística
  • Informe

Les tarifes es poden consultar a la pàgina web www.asfac-lab.com, encara que si hi ha alguna modificació de les mateixes, tant als participants nous com als antics se’ls notificarà degudament.

Anàlisi estadístic

Preparació dels ítems

La preparació dels ítems d’assajos d’aptitud s’ha realitzat segons el Reglament (CE) 152/2009 pel qual s’estableixen els mètodes de mostreig i anàlisi per al control oficial dels pinsos.

Aquest informe s’ha generat després d’obtenir uns resultats òptims d’homogeneïtat i estabilitat dels ítems d’assajos d’aptitud mitjançant el compliment dels criteris estadístics establerts a la norma ISO 13528:2022-08, en el cas de les mostres acreditades.

L’homogeneïtat es determina una vegada envasat l’ítem d’assaig, tal com se subministra al participant, però abans de ser enviat. Per tant, ASFAC-Lab no distribueix als participants els ítems corresponents fins que les submostres individuals siguin homogènies. L’ítem d’assaig és homogeni si s*mostra ≤ 0,3*sobjectiu, on s* és la desviació estàndard de la mostra i sobjectiu és la desviació estàndard objectiu que defineix la variabilitat acceptable (ISO 13528:2022-08, Annex B).

D’altra banda, ASFAC-Lab garanteix que les mostres d’assaig són prou estables durant el desenvolupament dels exercicis. Això inclou el temps entre la preparació i l’inici de l’assaig, així com durant el transport dels materials i fins al període de temps establert perquè els participants realitzin els anàlisis. Un cop finalitzada la ronda, s’analitza l’estabilitat dels ítems segons els criteris estadístics descrits a la norma ISO 13528:2022-08 (Annex B) mitjançant la comparació de la mitjana general dels resultats obtinguts al control d’homogeneïtat (ӯ1) amb la mitjana general dels resultats obtinguts al control d’estabilitat (ӯ2). Les mostres es poden considerar adequadament estables si: │ ӯ1 – ӯ2 │≤ 0,3*sobjectiu.

 Els detalls dels resultats dels assaigs d’homogeneïtat i estabilitat es conserven a ASFAC-Lab/QualimaC però no són publicats als informes dels Assajos d’Aptitud.

Anàlisi estadístic

Anàlisis estadístic de l’exercici

D’acord amb els criteris definits a la norma ISO 13528:2022-08, s’ha establert el procediment següent per a l’anàlisi estadístic de les dades.

El tractament estadístic es realitza quan hi ha un mínim de 7 resultats a l’exercici concret.

En primer lloc, els valors de tots els participants són avaluats per detectar i tractar els valors amb un biaix significatiu mitjançant el test estadístic robust basat en la mediana (Annex C.2 i C.3 de la norma ISO 13528:2022-08) . Tot seguit, mitjançant el test de Kernel es verifica la possible multimodalitat de les dades. En cas d’aparèixer una distribució multimodal, se’n valoren les possibles causes, i de no poder obtenir una explicació raonable només s’indiquen els valors assignats i la desviació típica a títol informatiu. Mentre que en el cas que l’estimació de Kernel sigui unimodal i simètrica, s’utilitza la mitjana robusta (x*) i la desviació típica robusta (s*) obtingudes a partir del test estadístic robust basat en la mediana com a valor assignat i com desviació típica robusta de l’exercici, respectivament (Annex C.2 i C.3 de la norma ISO 13528:2022-08).

A partir d’ambdós valors, es calcula la incertesa del valor assignat (UVA) mitjançant el càlcul següent: UVA = 1,25 s*/√n on s* és la desviació típica robusta de l’exercici i n és el nombre de participants de l’exercici a concret (Secció 7.7.7 de la norma ISO 13528:2022-08).

Finalment, es procedeix a realitzar l’anàlisi estadístic de l’índex d’acompliment Z-score (Secció 9.4 de la norma ISO 13528:2022-08), sense que siguin exclosos els valors anòmals detectats i mitjançant la fórmula següent: (xi – x* )/ sobjectiu, on xi és el valor enviat pel participant, x* és el valor assignat de l’exercici i sobjectiu és la desviació estàndard objectiu que defineix la variabilitat acceptable i es determina per cada ítem i paràmetre a partir dels valors històrics de precisió de què disposa ASFAC-Lab, pertanyents als exercicis d’assajos d’aptitud dels darrers 10 anys (sobjectiu). A partir del Z-score obtingut per cada laboratori.

Aquests són classificats de la següent manera:

|Z|<2

Satisfactori

2<|Z|<3

Qüestionable

|Z|>3

Insatisfactori

NOTA: Els càlculs estadístics estan validats mitjançant una fulla de càlcul automatitzada per a garantir el correcte funcionament de tot el procés estadístic des dels càlculs fins a l’emissió de l’informe final amb els resultats obtinguts.

Anàlisi estadístic

Referències

  1. UNE-EN ISO/IEC 17043:2010 “Requisitos generales para los ensayos de aptitud”.
  2. ISO 13528:2022-08 “Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons”.

Activitats subcontractades

Les anàlisis d’homogeneïtat i estabilitat de les mostres acreditades són realitzades per un laboratori extern. L’anàlisi estadística es fa amb suport extern d’assessors especialitzats.

POLÍTICA DE CONFIDENCIALITATPOLÍTICA DE QUALITAT