Als efectes del previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, la FUNDACIÓ PRIVADA AGROMEDITERRÀNIA (en endavant, la FUNDACIÓ) informa als laboratoris participants en el programa Asfac-lab de l'existència d'un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per la FUNDACIÓ i sota la seva responsabilitat.

1. Tractament de les dades de caràcter personal
Les dades de caràcter personal, inclòs el correu electrònic, facilitades pel mateix usuari o bé sol·licitades en els formularis que resulten necessaris per a la formalització de la inscripció al programa Asfac-lab de la FUNDACIÓ, la gestió administrativa, l’execució i el desenvolupament de tota l’activitat pròpia de la FUNDACIÓ, s’incorporaran en un fitxer automatitzat sota la titularitat i la responsabilitat de la FUNDACIÓ.
Aquestes dades personals dels Laboratoris, només podran ser objecte de tractament automatitzat i cedides en la forma i amb la finalitat establertes i expressament autoritzades pels mateixos.

2. Finalitat

Les dades que els Laboratoris ens faciliten s’utilitzen per poder realitzar un enviament mensual (excepte juliol i agost) d’una mostra de primera matèria i una altra de pinso, així com totes aquelles comunicacions que es considerin necessàries i d’interès.
Li recordem que les dades bancàries facilitades en el moment de la inscripció al programa Asfac-lab, són subministrades on line a l’entitat bancària corresponent per tal de fer efectiu el pagament del servei contractat amb la FUNDACIÓ. La informació que es transmet per la xarxa de l’entitat bancària està xifrada mitjançant el protocol SSL i claus de 128 bits i, compta amb totes les mesures per a garantir la seguretat i confidencialitat de les dades facilitades.
La simple navegació pel web té caràcter gratuït i no exigeix el registre previ dels usuaris.

3. Seguretat de les dades

La FUNDACIÓ, com a responsable i titular dels fitxers que contenen dades de caràcter personal, adopta totes les mesures d’índoles tècnica i organitzativa necessàries per a garantir la seguretat de les dades amb la finalitat d’evitar accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions o la pèrdua de les dades de caràcter personal, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposades.
Així mateix, adoptarà tots els mitjans i procediments necessaris per garantir i protegir la privadesa de les dades de caràcter personal dels laboratoris participants i usuaris amb l’objectiu de garantir que les dades facilitades siguin tractades amb absoluta confidencialitat.
No obstant això, s’adverteix i s’informa als Laboratoris que les mesures tècniques no són infal·libles ni inexpugnables, per la qual cosa el responsable del fitxer no podrà considerar-se responsable d’aquestes pràctiques ni de les seves conseqüències.

4. Drets dels Laboratoris participants. Exercici d’aquests drets

Els Laboratoris que participen en el programa Asfac-LAb tenen reconeguda per l’esmentada Llei Orgànica de Protecció de Dades els drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició, si escau, respecte de les seves dades personals.
Els laboratoris i usuaris podran exercir aquests drets dirigint-se per escrit al responsable del fitxer a l’adreça que consta al web, o bé a través de l’adreça de correu: fundacio@fundagromed.org

5. Modificació de la política de privadesa de la Fundació.

La Fundació es reserva el dret de modificar aquesta política de privadesa per adaptarla a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com a les modificacions o pràctiques de la indústria. Els canvis realitzats en la política de privadesa es veuran degudament reflectits en el lloc web de la Fundació.